facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRZYJAZNE PRAWO Zmiany w prawie
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
Zmiany w prawie
Drukuj

Płaca minimalna - Stanowisko POPON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z wielkim niepokojem przyjmuje zapowiedzi Rządu RP o planowanym podniesieniu kwoty płacy w minimalnej w 2017 roku do poziomu 2000 zł brutto.

Drukuj

POPON interweniuje w sprawie zmian w Krajowej Radzie Konsultacyjną do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych stanowczo sprzeciwia się projektowi zmian w funkcjonowaniu Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Drukuj

Stanowisko POPON w sprawie problemów pracodawców osób niepełnosprawnych - 13 maja 2016 Sulejów

Delegaci zebrani w dniu 13 maja 2016 r. w Sulejowie na Zwyczajnym Sprawozdawczym Zgromadzeniu Przedstawicieli Członków POPON mając na uwadze aktualną sytuację społeczno - gospodarczą podjęli stanowisko w sprawie problemów pracodawców osób niepełnosprawnych.

Drukuj

STANOWISKO Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dotyczące projektu ustawy od podatku od sprzedaży detalicznej

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z zainteresowaniem przyjęła wcześniejsze deklaracje Rządu RP o wspieraniu polskiej przedsiębiorczości, a w szczególności polskich małych i średnich firm.

Drukuj

Sejm uchwalił ważną nowelizację Kodeksu pracy – „skrócenie” umów na czas określony

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Sejm RP uchwalił na ostatnim posiedzeniu Sejmu ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zakres zmian w ustawie obejmuje przepisy dotyczące zatrudnienia pracowników na podstawie umowy na okres próbny i na czas określony oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Celem przedłożonej regulacji jest ograniczenie zjawiska nadużywania przez pracodawców umów terminowych.

Drukuj

Bardzo ważna odpowiedź UOKiK w sprawie efektu zachęty na tzw. starych pracowników

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odpowiedź z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalania efektu zachęty na tzw. starych pracowników, biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia Komisji Europejskiej.

Drukuj

Odpowiedź PFRON dla POPON – co dalej z metodą ALTMANA w 2015 r.?

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpowiedź z dnia 15 kwietnia 2015 r. na pytanie w zakresie dalszego stosowania przez PFRON tzw. metody ALTMANA, na potrzeby zweryfikowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa uzyskującego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Drukuj

Wyjaśnienia UOKiK dotyczące stosowania formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie do czasu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów

W odniesieniu do wątpliwości dotyczących stosowania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.) związanych z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2014 r. rozporządzenia KE nr 651/2014[1], UOKIK pragnie przedstawić poniższe wyjaśnienia.

Drukuj

Stanowisko PIP w sprawie dodatkowego urlopu wypoczynkowego osoby niepełnosprawnej

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą do Państwowej Inspekcji Pracy o wyjaśnienie kilku kwestii dotyczących interpretacji przepisów 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721).

Drukuj

Komunikat POPON – Zmiana stanowiska BON w zakresie korygowania SOD w PFRON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (BON) zmieniło swoje stanowisko w zakresie konieczności przywracania terminu do złożenia korekty SOD (dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych) w przypadku oczekiwania przez pracodawcę na przedstawienie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności, na którego to pracodawca ubiega się o dofinansowanie.

Drukuj

Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - apel o podjęcie dialogu na temat przyszłości chronionego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych

POPON jako największa Organizacja pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne stoi na stanowisku, że powinien uczestniczyć w budowaniu odpowiedniego kształtu systemu zatrudniania osób niepełnosprawnych. Organizacja reprezentuje różnorodne środowiska pracodawców pod względem formy organizacyjnej i wielkości. Zrzesza małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, spółdzielców i firmy prywatne.

Drukuj

Interwencja POPON w sprawie wyliczania efektu zachęty od 1 stycznia 2015 r. z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych – odpowiedź BON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała odpowiedź z BON w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wyliczania efektu zachęty z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych.

Drukuj

Komunikat PFRON : Dodatkowa TABELKA do wniosku Wn-D oraz załączników INF-DP oraz informacji INF-o-PP od stycznia 2015 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na stronie http://www.pfron.org.pl/pl/aktualnosci-sodir/2621,Dofinansowanie-do-wynagrodzen-w-2015-r.html informuje, iż od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014, poz. 1988).

Drukuj

Ważne! Zmiana rozporządzenia w sprawie tzw. oskładkowania pomocy indywidualnej ZFRON dla byłych ZPChr obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie długo wyczekiwana zmiana rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, która dotyczy likwidacji konieczności tzw. oskładkowania pomocy udzielanej z ZFRON przez tzw. byłe zakłady pracy chronionej. Zmiana ta od dłuższego czasu była postulowana przez POPON.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan