facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRZYJAZNE PRAWO POPON w sprawie ustawy
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Poprawka POPON do ustawy okołobudżetowej zgłoszona podczas dzisiejszczego posiedzenie Komisji Senackiej

Dodano: 2013-11-21 12:38:33

  

Polska Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż podczas dyskusji w senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu dzisiejszym zgłosi następujące poprawki do ustawy okołobudżetowej.

 

 

Poprawki do art. 3 ustawy okołobudżetowej

Art. 3. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.

wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w art. 26a:

a) w ust. l zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, zwane dalej "miesięcznym dofinansowaniem",

- przysługuje w okresie od 01.04.2014 r. do 30.06.2014 r. w kwocie:

 

  1. 1800 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  2. 1125 zł- w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  3. 450 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.";

 

- przysługuje od 01.07.2014 r. w kwocie:

 

  1. 1800 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  2. 1280 zł- w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  3. 450 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.";

 

 

b) ust. lb otrzymuje brzmienie:

"lb. Kwoty, o których mowa w ust. l, zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.".";

 

2) po art. 68gb dodaje się art. 68gc w brzmieniu:

"Art. 68gc. Za okresy od stycznia 2014 r. do marca 2014 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, określone w art. 26a, przysługuje w wysokości i na zasadach obowiązujących w roku 2013.

 

3) w art. 22:

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku gdy kwota obniżenia przewyższa wysokość 80 % wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu, różnicę zalicza się na obniżenie wpłaty z tego tytułu w następnych miesiącach.”

 

b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Obniżenie wpłaty z tytułu zrealizowanej produkcji lub usługi przysługuje tylko do wysokości 30% kwoty określonej na fakturze, o której mowa w ust. 7. „

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan