facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRZYJAZNE PRAWO POPON w sprawie GBER
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji



2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

POPON na spotkaniu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie GBER - większość państw UE przeciwko ograniczeniu pomocy publicznej

Dodano: 2013-07-05 13:01:02

  

W dniu 5 lipca w siedzibie Ministra Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie w sprawie projektu Rozporządzenia Komisji (UE) uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (nowe wyłączenie w sprawie wyłączeń blokowych). Zastąpi ono obecnie obowiązujące rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L214 z 9.08.2008 r.)

 

Spotkanie prowadził Pan Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu PFRON Pan Wojciech Skiba, Wiceprezes Zarządu PFRON Pan Jacek Brzeziński, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Pani Teresa Hernik, Zastępca Dyrektora BON Pani Alina Wojtowicz-Pomierna oraz Pani Katarzyna Pamuła - przedstawiciel Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W spotkaniu POPON reprezentowali: Joanna Jaśko – Dyrektor Generalny oraz Adam Hadław – Dyrektor ds. problematyki pracodawców.

 

Przedstawiciel UOKiK poinformował, że w dniu 1 lipca podczas posiedzenia Komitetu Doradczego KE ds. Pomocy Państwa zgłoszone zostały uwagi i postulaty kluczowe dla Polski, w tym przede wszystkim postulat usunięcia art. 1 ust. 2 lit. a z projektu rozporządzenia.

 

Przedstawiciele Polski bardzo negatywnie odnieśli się do propozycji wprowadzenia przedmiotowego przepisu ze względu na możliwe dodatkowe obciążenia administracyjne (konieczność zgłoszenia i uzyskania akceptacji Komisji Europejskiej) oraz wniesiono o jego wykreślenie z projektu rozporządzenia.

 

Podobne negatywne stanowisko wyrazili również przedstawiciele większości państw członkowskich UE.

 

Pełny tekst stanowiska Polski w sprawie projektu tego rozporządzenia zostanie opublikowany na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Jak wynika z informacji uzyskanych w trakcie spotkania Komisja Europejska zapowiedziała ponowną analizę projektu rozporządzenia. Kolejna jego wersja zostanie opublikowana w listopadzie 2013 r., a konsultacje w tej sprawie będą trwały do lutego 2014 r.

 

Zgodnie z zapowiedziami Komisji Europejskiej – nowe rozporządzenie ma zostać przyjęte w kwietniu 2014 r., a jego wejście w życie zapowiedziano na dzień 1 lipca 2014 r.

 

Dla pracodawców bardzo istotna jest informacja, że w październiku 2013 r. zostanie opublikowana informacja o przedłużeniu obowiązywania obecnego rozporządzenia Komisji 800/2008 do końca 2014 r. Decyzja w tej sprawie ma zapaść ostatecznie w grudniu 2013 r.

 

Oznacza to, że pomoc na zatrudnianie osób niepełnosprawnych według obecnie obowiązujących przepisów będzie mogła być udzielana do grudnia 2014 r.

 

Dokładny harmonogram prac – zarówno nad projektem nowego rozporządzenia, jak i nad wydłużeniem terminu obowiązywania dotychczasowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych zostanie zamieszczony na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Pan Minister Jarosław Duda podkreślił, że Rząd RP będzie na bieżąco monitorował postęp prac nad projektem rozporządzenia i dołoży wszelkich starań w celu wykreślenia niekorzystnych zapisów z projektu rozporządzenia. Jeśli zapis końcowy byłby jednak niekorzystny – podjęte zostaną działania prowadzące do jak najszybszej notyfikacji programów pomocowych ukierunkowanych na wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 

POPON będzie kontynuował aktywne działania na rzecz zmiany projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej, zwracając uwagę na konieczność wykreślenia z projektu rozporządzenia zapisów ograniczających wsparcie na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

 

W drugiej części spotkania Pan Minister Jarosław Duda zaprosił uczestników spotkania do dyskusji i zgłaszania propozycji rozwiązań, które mogłyby usprawnić system rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce.

 

Zwrócił także uwagę, że ze względu na deficyt w budżecie państwa – rozważane są propozycje zamrożenia podstawy dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na poziomie obowiązującym obecnie, a także zrównania poziomu dofinansowań otrzymywanych przez zakłady pracy chronionej i pracodawców otwartego rynku pracy.

 

W dyskusji przedstawiciele POPON przedstawili stanowisko pracodawców w sprawie propozycji Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dotyczących zmian w systemie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Zwrócono m.in. uwagę, iż zamysłem ustawodawcy było powiązanie poziomu minimalnego wynagrodzenia z podstawą naliczania dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Dlatego z punktu widzenia pracodawców – zamrożenie podstawy dofinansowań powinno wiązać się także z zamrożeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan