facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home POŚREDNICTWO PRACY Ważne pytania Jaką umowę może zawrzeć osoba pobierająca rentę socjalną, aby nie nastąpiło wstrzymanie wypłaty świadczenia?
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Jaką umowę może zawrzeć osoba pobierająca rentę socjalną, aby nie nastąpiło wstrzymanie wypłaty świadczenia?

Dodano: 2012-06-21 00:00:00

  

Na podstawie przepisów art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2003 r., Nr 135, poz. 1268 z późn. zm.) renta socjalna ulega zawieszeniu w przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, tj. zatrudnienie, służba, inna praca zarobkowa, prowadzenie działalności gospodarczej.

Za przychód uważa się również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego. Zawieszenie prawa do renty następuje za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Komunikat Prezesa GUS z 11 maja 2012 r. przewiduje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2012 roku (M.P. z 2012, poz. 298) wynosi 3.646,09 zł. Wynika stąd, że zawieszenie prawa do renty nastąpi, gdy w okresie od 1 czerwca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. osiągnięty przychód przekroczy kwotę 2.552,30 zł brutto. Kwota ta ulega kwartalnym zmianom. Z powyższego wynika, że osoba pobierająca świadczenie – rentę socjalną, nie może obecnie osiągnąć przychodu w wysokości przekraczającej 2.552,30 zł brutto, jeśli chce kontynuować pobieranie świadczenia. Źródło przychodu powodującego zawieszenie renty nie jest istotne – jak wskazano powyżej może to być zarówno umowa o pracę, jak i umowa zlecenia czy też umowa o dzieło. Decydujące znaczenie ma wysokość osiągniętego przychodu.

Elżbieta Sadło

doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan