facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home POŚREDNICTWO PRACY Ważne pytania Jaką umowę może zawrzeć osoba pobierająca rentę socjalną, aby nie nastąpiło wstrzymanie wypłaty świadczenia?
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Jaką umowę może zawrzeć osoba pobierająca rentę socjalną, aby nie nastąpiło wstrzymanie wypłaty świadczenia?

Dodano: 2011-06-01 14:14:11

  

Na podstawie przepisów art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2003 r., Nr 135 poz. 1268 ze zm.) renta socjalna ulega zawieszeniu w przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, tj. zatrudnienie, służba, inna praca zarobkowa, prowadzenie działalności gospodarczej.

Za przychód uważa się również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego. Renta socjalna ulega zawieszeniu za miesiąc, w którym osiągnięty został przychód w wysokości przekraczającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z komunikatem prezesa GUS z dnia 09.02.2011 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2010 r. wynosiło 3.348,21 zł (M.P. z 2011 r., Nr 11 poz. 122). Natomiast w okresie od 01.03.2011 r. do 31.05.2011 r. kwota powodująca zawieszenie renty socjalnej wynosiła 1.031,50 zł brutto. Od 1 czerwca 2011 r. zawieszenie renty nastąpi po osiągnięciu przychodu w wysokości 1.039,90 zł brutto. Z powyższego wynika, że osoba pobierająca świadczenie – rentę socjalną nie może obecnie osiągnąć przychodu w wysokości przekraczającej 1.039,90 zł brutto, jeśli chce kontynuować pobieranie świadczenia. Źródło przychodu powodującego zawieszenie renty nie jest istotne – jak wskazano powyżej może to być zarówno umowa o pracę, jak i umowa zlecenia czy też umowa o dzieło. Decydujące znaczenie ma wysokość osiągniętego przychodu.

Z uwagi na to, że minimalne wynagrodzenie w 2011 r. wynosi 1.386,00 zł brutto, osoby pobierające rentę socjalną, decydując się na podjęcie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, muszą liczyć się z tym, że spowoduje to zawieszenie renty.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan