Kiedy można się ubiegać o status zakładu pracy chronionej. W Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Dodano: 2012-11-08 09:48:21

  

Pracodawca chce ubiegać się o status zakładu pracy chronionej.

Jednym z warunków uprawniających do posiadania tego statusu jest legitymowanie się wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych wysokości co najmniej 50 proc. Co najmniej 20 proc. ogółu zatrudnionych muszą stanowić osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Czy ustalając te wskaźniki, można uwzględniać osoby niepełnosprawne przebywające na urlopie bezpłatnym lub macierzyńskim.

Pracodawca może uwzględnić niepełnosprawnych pracowników na urlopie macierzyńskim. Należy jednak pominąć tych korzystających z urlopu bezpłatnego.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa o rehabilitacji) pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy i zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy może uzyskać status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, jeśli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi: co najmniej 50 proc, a w tym co najmniej 20 proc. ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo co najmniej 30 proc. niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Wskazane wyżej wymagane wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych powinny być osiągane przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Przy wyliczaniu wskaźników zatrudnienia pracodawca ubiegający się o status zakładu pracy chronionej powinien stosować odpowiednio art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji. Zgodnie z tym przepisem do liczby pracowników nie wlicza się: osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych: na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, przebywających na urlopach wychowawczych, nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej, będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy, nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego lub przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy. Oznacza to, że pracodawca, ustalając wskaźniki zatrudnienia na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji, nie może wliczać niepełnosprawnych przebywających na urlopie bezpłatnym. Może natomiast uwzględniać niepełnosprawnych pracowników na urlopie macierzyńskim.

Podstawa prawna

Art. 21 ust. 5. art. 28 ust. 1 pkt i i ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 127. poz. 721 z późn. zm.).

Autor: Mateusz Brząkowski doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna