Pracodawcy RP: Państwowe instytucje pośrednictwa pracy nie spełniają swej roli

Dodano: 2012-11-05 08:45:10

  

Jak wynika z raportu NBP Badanie Ankietowe Rynku Pracy 2012, zarówno przedsiębiorcy jak i osoby poszukujące pracy niezbyt chętnie korzystają z usług pośrednictwa pracy. Dlaczego tak się dzieje?

– Niechęć do urzędów pracy może być związana z brakiem indywidualnego podejścia do potrzeb petentów, nieracjonalnym wydatkowaniem funduszy oraz ofertą szkoleń niedostosowaną do potrzeb lokalnych rynków pracy, a w rezultacie – nieefektywnością tych instytucji – twierdzą eksperci Pracodawców RP.
Biorąc pod uwagę wysoki przeciętny czas poszukiwania pracy w Polsce (wśród osób o niższych kwalifikacjach i młodych osiąga on 18 miesięcy) w porównaniu do przeciętnej w krajach Unii, powinniśmy być mocno zaniepokojeni sytuacją, ale też wykazać się konstruktywną reakcją na ten problem. Długotrwałe bezrobocie obejmuje osoby widniejące w rejestrach powiatowych urzędów pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy w ostatnich dwóch latach, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Osoby te stanowią wg danych GUS już ponad 51 proc. ogółu bezrobotnych. – Jako że najtrudniejszą do zaktywizowania na rynku pracy jest grupa osób długotrwale bezrobotnych, należy się zastanowić nad konkretnymi zmianami w strukturach i funkcjonowaniu urzędów pracy, aby umożliwić młodym ludziom jak najszybsze wejście na rynek pracy, ale także pomóc w szybkim znalezieniu nowego zatrudnienia tym, którzy je utracili – twierdzą eksperci Pracodawców RP.
Do zasadniczych problemów związanych z funkcjonowaniem polskich urzędów pracy należą:

• brak odpowiedniej infrastruktury,
• niedobór wyspecjalizowanych doradców zawodowych,
• nieefektywna kontrola nad wydatkowaniem środków z Funduszu Pracy,
• słaba współpraca pomiędzy urzędami pracy,
• brak inicjatywy w pozyskiwaniu ofert od pracodawców,
• częsty brak uzasadnienia rynkowego dla organizowanych kursów i szkoleń dla bezrobotnych,
• brak indywidualnego podejścia do osoby poszukującej pracy w zakresie jej umiejętności, osobowości i predyspozycji zawodowych.

Utrwalaniu się takiej struktury bezrobocia mogą zapobiec zapowiadane przez resort pracy reformy, obejmujące m.in. zaangażowanie agencji pracy w aktywizację bezrobotnych czy rozliczanie urzędów pracy z efektywności ich działania. Skutecznym rozwiązaniem dla ograniczenia problemu długotrwałego bezrobocia oraz rejestracji w urzędach pracy tylko w celu uzyskania dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i zasiłków byłoby również wdrożenie, zapowiadanej przez ministerstwo, zmiany polegającej na sprofilowaniu usług poprzez ich podział na trzy grupy. – Tego typu kompleksowe zmiany wprowadzone w niedługim czasie mają szansę zupełnie odmienić wizerunek i skuteczność państwowego systemu pośrednictwa pracy. A to jeden z elementów koniecznych do uzdrowienia funkcjonowania polskiego rynku pracy –oceniają eksperci Pracodawców RP.