MPIPS: Sytuacja na rynku pracy we wrześniu 2012 r

Dodano: 2012-10-09 15:12:27

  

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca sierpnia br.) wyniosła we wrześniu 2012 roku 12,5 proc. i w porównaniu do sierpnia br. wzrosła o 0,1 punktu procentowego.

W analogicznym okresie ubiegłego roku (wrzesień 2011 – sierpień 2011) natężenie bezrobocia nie uległo zmianie i wynosiło 11,8 proc.
 
We wrześniu br. wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,2 punktu procentowego) odnotowano w dziesięciu województwach. W czterech województwach (kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim i podlaskim) natężenie bezrobocia nie zmieniło się. Spadek wskaźnika bezrobocia wystąpił w województwie podkarpackim i świętokrzyskim (o 0,1 punktu).
 
Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,2 proc.) utrzymała się w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (19,4 proc.).
 
 Liczba bezrobotnych w końcu września 2012 roku wyniosła 1 980,4 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca sierpnia 2012 roku  wzrosła o 15,7 tys. osób (o 0,8 proc.).

W analogicznym miesiącu ub. roku liczba bezrobotnych wzrosła o 6,4 tys. osób (tj. o 0,3 proc.).
 
 Utrzymujące się w od kilku miesięcy systematyczne spowolnienie tempa spadku liczby bezrobotnych przełożyło się na wzrost poziomu bezrobocia, ponad dwukrotnie silniejszy od odnotowanego we wrześniu ub. roku, ale nadal dynamika wzrostu była dwukrotnie słabsza, niż odnotowana we wrześniu 2009 r.
 
W czterech województwach: świętokrzyskim, podkarpackim, podlaskim i łódzkim miał miejsce spadek bezrobocia, najsilniejszy względny w województwie świętokrzyskim (o 1,1 proc., tj. o 0,9 tys. osób).
 
Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych we wrześniu 2012 roku odnotowano w dwunastu województwach, przy czym najsilniejszy  w województwach:

- śląskim- o 2,2 proc. (o 4,1 tys. osób)

- pomorskim- o 2,1 proc. (o 2,1 tys. osób);

- opolskim - o 1,5 proc. (o 0,7 tys. osób);

- zachodniopomorskim - o 1,3 proc. (o 1,3 tys. osób).
 
Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że wzrost liczby bezrobotnych we wrześniu był spowodowany w głównej mierze:
 powrotami do rejestracji po zakończeniu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu;
 powrotami do rejestracji lub po zakończeniu prac sezonowych (np. w turystyce);
 rejestracji osób, które utraciły pracę w po zakończeniu umów na czas określony, jak również w wyniku zwolnień, w tym także grupowych. Z prowadzonego przez MPiPS monitoringu zwolnień grupowych wynika, że w tym roku zapowiedzi zwolnień grupowych są wyższe, niż przed rokiem.
 
Rejestrują się także osoby uprzednio skreślone z ewidencji z powodu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy we wrześniu 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 82,3 tys. i w porównaniu do sierpnia 2012 roku wzrosła o 7,9 tys. (o 10,6 proc.).

We wrześniu 2011 roku  pracodawcy zgłosili do urzędów pracy  69,0 tys.ofert pracy (o 3,6 tys. mniej, tj. o 4,9 proc. niż w sierpniu 2011 r.).
 
Wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej we wrześniu 2012 roku odnotowano w czternastu województwach. Na uwagę zasługuje znaczna rozpiętość pomiędzy województwami w dynamice wzrostu ofert pracy. Najsilniej, bo aż o 51,8 proc., wzrosła liczba ofert pracy w województwie podlaskim (o 0,8 tys. ofert). Na przeciwległym biegunie znalazło się województwo opolskie, w którym wzrost wyniósł 0,1 proc. Wzrost liczby ofert pracy, odnotowany w prawie wszystkich województwach, wynikał prawdopodobnie ze wzrostu ofert pracy subsydiowanej.
 
W województwach pomorskim i łódzkim odnotowano spadek liczby ofert pracy (odpowiednio o 15,6 proc. i o 2,8 proc.).

Źródło: Ministerstwo Pracy i  Polityki Społecznej