Laureaci Małopolsko-Świętokrzyskiego etapu Konkursu LODOŁAMACZE 2012

Dodano: 2012-09-11 15:05:36

  

Kategoria Zatrudnienie Chronione:I miejsce i statuetka Lodołamacza: Spóldzielnia Inwalidów „Naprzód”  w krakowie, 31-215 Kraków ul. Żabiniec 46

 

Uzasadnienie:

Spółdzielnia Inwalidów Naprzód w Krakowie działa od 1952 roku i od początku swej działalności stawia na rehabilitację i aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Spółdzielnia zatrudniała w 2011 roku  4030 pracowników, z czego 2385 to osoby niepełnosprawne.  Pracownicy Spółdzielni objęci są pełną opieką lekarską i pielęgniarską. W trakcie pracy mogą także korzystać z rehabilitacji w specjalistycznych gabinetach na terenie całej Polski. W 2011 roku Spółdzielnia sfinansowała koszty zakupu leków dla  1.185 osób i sprzętu ortopedycznego dla 152 osób. Pracownicy ze schorzeniami specjalnymi (ok. 200 osób) zostali objęci opieką tzw. asystenta pracy. Spółdzielnia prowadzi również aktywne doradztwo zawodowe – zatrudnia: 3 doradców zawodowych. Od 2004 roku Spółdzielnia  posiada także wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych i w 2011 roku zorganizowała i zrefundowała 853 turnusy rehabilitacyjne. Spółdzielnia stawia na stałe szkolenie i doskonalenie umiejętności swoich pracowników, dofinansowując naukę w szkołach średnich i wyższych oraz finansując szkolenia dla pracowników. W 2011 roku zgodnie z rocznym planem szkoleń  2.245. osób niepełnosprawnych wzięło udział w szkoleniach produktowo-technologicznych zorganizowanych i sfinansowanych przez Spółdzielnię. Kadra kierownicza i  nadzorująca stale jest szkolona, aby  dobrze współpracować z osobami niepełnosprawnymi. Spółdzielnia Inwalidów Naprzód systematycznie stara się poprawiać warunki pracy. W  2011 roku przeprowadzono generalny remont biur w Krakowie i Łodzi z uwzględnieniem potrzeb zatrudnionych tam osób niepełnosprawnych.    Poprzez wszystkie te działania Spółdzielnia zabiega, aby pracownicy pomimo swej niepełnosprawności czuli się pełnowartościowymi pracownikami.

 

II miejsce i srebrny medal – Spółdzielnia inwalidów „Tarnospin” w TarnowiE,  33-104 Tarnów, ul. okrężna 4AIII miejsce i brązowy medal -  P.P.H.U. „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak w Staszowie,  28-200 Staszów,   ul. Towarowa 40,  Kategoria Otwarty Rynek Pracy:

 

I miejsce i statuetka Lodołamacza MC Perfekt" Firma Handlowo- Usługowa Mariola Cierniak w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Sikorskiego 72

 

Uzasadnienie:

Firma Handlowo Usługowa MC Perfekt w Brzesku zatrudnia osoby niepełnosprawne od 2008 roku. W roku ubiegłym Firma zatrudniała 60 pracowników a osoby niepełnosprawne stanowiły 100% załogi, w tym 20% to osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, 70% z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i 10% ze znacznym stopniem niepełnosprawności.  Na stanowiskach kierowniczych w firmie pracuje 6 osób niepełnosprawnych, a 53 osoby na stanowiskach robotniczych. Działalność firmy koncentruje się na wykonywaniu usług sprzątania i utrzymania czystości oraz sprzedaży hurtowej środków chemicznych. Firma wykorzystuje w swojej działalności różne instrumenty wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych korzystając między innymi z refundacji na wyposażenie stanowiska pracy. Zdaniem Kapituły warty podkreślenia jest fakt, że Firma MC Perfekt działająca w małej miejscowości potrafiła stworzyć w 2011,  aż 10 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.II miejsce i srebrny medal –  LabOratorum cogito sp. z o. o.  w krakowie 30-318 Kraków, ul. M. Bałuckiego 6III miejsce i brązowy medal – aspen rEs sp. z o. o. w krakowie, 31-222 Kraków ul. Bularnia 5.

Kategoria Pracodawca - Nieprzedsiębiorca:

 

I miejsce i statuetka Lodołamacza –  Stowarzyszenie na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego „KLUCZ”  w Kolbarku,   32-310 klucze,  Kolbark, Ul. Żródlana 3.


Uzasadnienie:

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” działa od 2003 roku i posiada status organizacji pożytku publicznego. W 2011 roku Stowarzyszenie zatrudniało 49 osób w tym 21 osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie działa głównie w sferze pomocy społecznej, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczno-zawodową osób nią zagrożonych, prowadzi szeroko rozumianą profilaktykę środowiskową, wspiera instytucje, organizacje i osoby zagrożone różnymi dysfunkcjami społecznymi oraz upowszechnia i promuje ekonomię społeczną. Od początku swojej działalności realizuje projekty dofinansowane z różnych źródeł zewnętrznych skierowane do osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym obejmujące zasięgiem województwo małopolskie oraz częściowo śląskie. Od 2005 roku prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolbarku dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi. Ogromne doświadczenie w aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Stowarzyszenie zdobyło podczas realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (EFS) w latach 2008-2010 - „ABC Gospodarki Społecznej”. W trakcie, którego zaktywizowano 48 osób oraz utworzono 5 podmiotów ekonomii społecznej, w tym Spółdzielnię Socjalną „OPOKA” – ubiegłorocznego laureata „Kryształów Soli. Obecnie Stowarzyszenie realizuje dwa projekty dofinansowane ze środków EFS: „Zakład Aktywizacji Zawodowej OGNIWO”, gdzie założono aktywizację społeczno-zawodową 40 osób i zawodowe szkolenia gastronomiczne w celu przygotowania ich do pracy w ZAZ oraz „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”, gdzie założono aktywizację społeczno-zawodową 96 osób, w tym kursy, szkolenia i staże. Zdaniem Kapituły działalność Stowarzyszenia na stałe wpisała się w świadomość lokalnej społeczności ze swoimi inicjatywami na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych.II miejsce  i srebrny medal – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3A.III miejsce i brązowy medal – MIEJSKI Ośrodek pomocy społecznej w krakowie, 30-529 Kraków, ul. józefińska 14

Kategoria Super Lodołamacz

 

Statuetka Super Lodołamacza -  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Uzasadnienie:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wyjątkowo wpisuje się w ideę konkursu Lodołamacze. Uczelnia zajmuje się rozwiązywaniem problemów osób z niepełnosprawnością, dostrzega jak ważna jest ich aktywizacja zawodowa i społeczna. Uniwersytet jako dostawca usług edukacyjnych podejmuje liczne działania mające na uwadze potrzeby osób z niepełnosprawnością. Zdaniem Kapituły na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w 2011r. na UEK studiowało 289 osób z niepełnosprawnością, w tym: 16 osób niedosłyszących, 1 niewidoma i 27 niedowidzących, 100 z dysfunkcją narządu ruchu oraz 145 osób z innymi rodzajami niepełnosprawności. Co jest ogromnym wzrostem w porównaniu z rokiem 2003, kiedy studentów z niepełnosprawnością było zaledwie 50. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest współinicjatorem unikatowego na skalę Polski „Porozumienia” o współpracy międzyuczelnianej na rzecz studentów z niepełnosprawnością, które podpisał w 2007r. wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Krakowską. Celem „Porozumienia” jest wymiana wzajemnych doświadczeń w zakresie wyrównywania szans studentów z niepełnosprawnością w uczelniach oraz w zakresie wsparcia edukacyjnego, tak, aby coraz więcej osób z niepełnosprawnością zdobywało wyższe wykształcenie. W 2009r. do „Porozumienia” dołączyły Uniwersytet Papieski Jana Pawła II i Uniwersytet Pedagogiczny, a w roku 2010 Uniwersytet Jagielloński. Kapituła Konkursu docenia także, iż jednym z ważnych  elementów polityki Uniwersytetu jest promocja zatrudniania osób z niepełnosprawnością zarówno w uczelni jak i na otwartym rynku. W 2003 roku na Uczelni został powołany Pełnomocnik Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych, a od 2008r. na działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Uczelnia jest także inicjatorem powołania w 2009r. Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psychologicznego, którego głównym koordynatorem jest pracownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UEK. Centrum   wspiera studentów i pracowników nie tylko UEK, ale także innych krakowskich uczelni. Warto zwrócić także uwagę na takie działania UEK jak: współpraca z Elektrociepłownią „KRAKÓW” rozpoczynająca program praktyk studenckich dla studentów z niepełnosprawnością, organizacja corocznych Krakowskich Dni Integracji; wewnętrzny system wyróżniania i nagradzania pracowników UEK, którzy aktywnie wspierają i działają na rzecz osób z niepełnosprawnością (nagrody „Integralia”,) czy  unikatowy w skali krajowej wewnętrzny system certyfikacji i oceny katedr „Katedra Przyjazna Osobom z Niepełnosprawnością” (KatPON). Mając powyższe na uwadze Kapituła stwierdza, że działalność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zasługuje na uznanie i nagrodę Super Lodołamacza 2012. Kategoria Lodołamacz Specjalny

 

Statuetka Lodołamacza Specjalnego - Andrzej Brandstaetter-  muzyk i założyciel  Fundacji Pro Artis

 

Uzasadnienie:

Andrzej Brandstaetter to wielki człowiek, bardzo zasłużony dla kultury góralskiej. Człowiek, który umożliwił wielu osobom niepełnosprawnym poznanie historii Podhala i muzyki tego regionu. Swoim życiem przełamuje wiele barier i stereotypów na temat osób niepełnosprawnych, panujących w społeczności góralskiej, organizując, co roku „Wierchowe spotkania”- koncert osób niepełnosprawnych. W 1972 r. dzięki inicjatywie Andrzeja Brandstattera powstał zespół "Krywań", który prezentował piosenki góralskie w nowoczesnej aranżacji. Andrzej Brandstaetter jako lider zespołu może pochwalić się wieloma sukcesami, jakie zdobyła prowadzona przez niego grupa. Pod nazwą "Krywań" A. Brandstatter współpracował z takimi instytucjami jak Polskie Stowarzyszenie Jazzowe w Warszawie i Estrada Poznańska. W latach 80-tych zespół zawiesił działalność. W 1992r. Andrzej reaktywuje działalność "Krywania". Zespół nagrywa kasetę "Dwie tęsknoty", występuje również w widowisku teatralnym "Na szkle malowane" w Teatrze Powszechnym w Warszawie. W 1993 Andrzej tworzy nową grupę pod nazwą "Hawrań" i kontynuuje pracę. W chwili obecnej Andrzej Brandstaetter walczy z ciężką chorobą, która wciąż postępuje. Nie pozwala mu ona pracować tak jak dawniej, nie może już grać. Na szczęście nadal może śpiewać i pisać teksty piosenek. Andrzej Brandstaetter wraz z żoną Małgosią założyli Fundację Pro Artis. Fundacja skupia wokół siebie dzieci i młodzież z Podhala, a także z innych stron Polski. Są w różnym wieku, pochodzą z różnych regionów, wiele z nich to osoby niepełnosprawne. Wszystkich ich łączy wspólna pasja - śpiewanie. Mają wielki talent, interesuje ich muzyka ludowa, chcą poznawać kulturę i folklor góralski, chcą poznawać Tatry i siebie nawzajem. Celem działalności  fundacji jest szeroko pojęta integracja społeczna, szerzenie postaw tolerancji, otwartości i szacunku wobec drugiego człowieka, krzewienie kultury i folkloru góralskiego oraz promowanie młodych talentów w tym wśród osób niepełnosprawnych. Zdaniem Kapituły działalność Andrzeja Brandstaettera w pełni zasługuje na nagrodę Lodołamacza Specjalnego.Wyróżnienie w kategorii Super Lodołamacz: Caritas Diecezji Sandomierskiej – za szczególną wrażliwość na potrzeby osób niepełnosprawnych.