KPRM: Rząd wstępnie przyjął projekt budżetu na 2013 rok

Dodano: 2012-09-05 16:27:42

  

Planuje się, że w 2013 r. dochody budżetu wyniosą 299,1 mld zł, wydatki nie więcej niż 334,7 mld zł, a deficyt nie przekroczy 35,6 mld zł.

Podatkowe dochody budżetu państwa oszacowano na 266,9 mld zł, w tym: VAT – 126,4 mld zł, akcyza – 64,5 mld zł, CIT – 29,6 mld zł i PIT – 42,9 mld zł. Podatek od wydobycia niektórych kopalin zaplanowano w wysokości 2,2 mld zł. Dochody niepodatkowe mają wynieść 30,6 mld zł. Największe wydatki mają być poniesione na dotacje i subwencje (46,8 proc.), potrzeby bieżące jednostek budżetowych (18,7 proc.) oraz obsługę długu Skarbu Państwa (13 proc.). Do ustalenia planu wydatków zastosowano tymczasową dyscyplinującą regułę wydatkową, która ogranicza wzrost wydatków publicznych. Elementem wzmacniającym efekt tej reguły będzie utrzymanie w 2013 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej. Zastosowanie reguły dyscyplinującej jest niezbędne w celu zahamowania wzrostu długu publicznego w Polsce.

Rząd przygotowując projekt ustawy budżetowej na 2013 r. przyjął następujące wskaźniki makroekonomiczne: realny wzrost PKB (o 2,2 proc.), inflacja (2,7 proc.), wzrost spożycia ogółem (o 5 proc. w ujęciu nominalnym), realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (1,9 proc.), wzrost zatrudnienia w gospodarce (0,2 proc.)

Projekt ustawy budżetowej na 2013 r. zostanie skierowany do konsultacji z partnerami społecznymi w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów