Czy zorganizowanie z opóźnieniem stanowiska pracy dla osoby, która uległa wypadkowi przy pracy jest obarczone karą pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej doradca prawny POPON Mateusz Brząkowski

Dodano: 2012-07-12 09:26:39

  

Zorganizowaliśmy stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym osobie niepełnosprawnej, która uległa wypadkowi przy pracy i straciła zdolność pracy na dotychczasowym stanowisku.
Jednakże teraz zorientowaliśmy się, że wykonaliśmy ten obowiązek dopiero po ponad sześciu miesiącach od zgłoszenia przez tego pracownika gotowości przystąpienia do pracy. Czy mogą być nałożone na nas jakieś sankcje ?

Pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym dla osoby zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku. Wynika to z art. 14 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na pracodawcy nie ciąży wspomniany obowiązek wobec pracownika, który naruszył przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub pozostawał w stanie nietrzeźwości, jeżeli okoliczności te stanowiły wyłączną przyczynę wypadku przy pracy. Pracodawca musi zorganizować stanowisko pracy w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez osobę zatrudnioną gotowości przystąpienia do pracy, które powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia uznania jej za osobę niepełnosprawną.
W myśl postanowienia Sądu Najwyższego - Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 12 grudnia 2002 r. osobą zatrudnioną w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o rehabilitacji jest pracownik, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utracił zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, lecz z którym pracodawca nie rozwiązał stosunku pracy (II UK 176/2002, LEX nr 464672).

Każdy pracodawca, który nie wykona w terminie trzech miesięcy wspomnianego wyżej obowiązku, obowiązany jest dokonać w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za pracownika. Czyli w analizowanej sytuacji pracodawca powinien w dniu rozwiązania umowy z pracownikiem dokonać wpłaty na PFRON na druku DEK-W.
Podstawa prawna
Art. 14. art. 23 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. nr 44, poz. 231).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
Autor: Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON