Komunikat POPON  Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 478)

Dodano: 2012-06-26 10:00:00

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuję, że Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 23 maja oraz 14 czerwca br. wniosła do Sejmu o uchwalenie przedłożonego projektu ustawy.

Zgodnie z przyjętą wersją projektu (art. 3 nowelizacji) podwyższenie minimalnego wynagrodzenia, która stanowi podstawę wyliczania dofinansowania nastąpi dopiero od 1 września br. (a nie jak pierwotnie zakładano, od 1 kwietnia). Tym samym pracodawca składając wniosek o SOD od września wyliczając podstawę dofinansowania będzie brał pod uwagę kwotę 1386 zł (zamiast 1276 zł).

Przyjęta wersja nowelizacji (art. 1 pkt 9 nowelizacji) zawiera także przepis, który dodatkowo rozszerza przypadki, kiedy dofinansowanie dla pracodawcy nie przysługuje. Do zakazu wypłaty SOD na zatrudnionych emerytów z lekkim lub umiarkowanym stopniem dodano także zakaz dofinansowania w przypadku:

- jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy albo przekazem pocztowym w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.[1]));

- jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni.”.

Pełna wersja ustawy nowelizacyjnej w załączniku.

O dalszych pracach nad projektem nowelizacji będziemy na bieżąco informować.

1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016.