facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

PFRON: Efekt zachęty a data otrzymania od nowo zatrudnianego pracownika orzeczenia o niepełnosprawności

Dodano: 2018-12-12 12:40:20

  

W związku z napływającymi sygnałami wskazującymi na wątpliwości pracodawców w kwestii ustalenia daty, od której pracodawca powinien dysponować orzeczeniem o niepełnosprawności nowo zatrudnianego pracownika niepełnosprawnego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawia następujące informacje.

Efekt zachęty trzeba wykazać na każdego pracownika zatrudnianego jako osoba niepełnosprawna, jeżeli zatrudnienie przypada począwszy od 1 stycznia 2009 r. Należy pamiętać, że warunkiem zatrudnienia pracownika jako osoby niepełnosprawnej jest przedstawienie przez osobę niepełnosprawną ważnego orzeczenia potwierdzającego jej niepełnosprawność najpóźniej w dniu podpisania umowy o pracę.

 

W myśl art. 26 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U z 2018 r. poz. 917, ze zm.) stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a gdy go nie określono, w dniu zawarcia umowy. Wobec tego datą wyznaczającą nawiązanie stosunku pracy może być data rozpoczęcia pracy, gdy taką podano w umowie o pracę, bądź też data zawarcia umowy, gdy w umowie nie wskazano daty rozpoczęcia pracy lub pokrywa się ona z dniem zawarcia umowy o pracę. W przypadku, gdy data podpisania umowy przypada w innym miesiącu niż data rozpoczęcia pracy - efekt zachęty metodą ilościową lub jakościową należy badać na miesiąc rozpoczęcia pracy przez osobę niepełnosprawną. Pracodawca ma obowiązek dysponować orzeczeniem o niepełnosprawności w dniu podpisania umowy o pracę, bo jedynie wtedy jest w stanie wykazać, że osiąga cel pomocy publicznej, o którym mowa w motywie 54 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. EU L 187 z 26.6.2014 r., s. 1). Zgodnie z jego treścią celem pomocy publicznej w formie subsydiów płacowych jest zachęcanie pracodawców do zwiększenia poziomu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Z tego względu pracodawca w momencie podpisywania umowy o pracę z osobą niepełnosprawną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2018 r., poz. 511, ze zm.) musi mieć świadomość, że zatrudnia osobę niepełnosprawną, co zostało także potwierdzone przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Szczegółowe informacje na temat spełniania warunku efektu zachęty można znaleźć pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/najczesciej-zadawane-pytania-faq/

 

Źródło: pfron.org.pl

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan