facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  kolejne zmiany. W Gazecie Podatkowej pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Dodano: 2012-11-09 09:00:52

  

Ostatnia nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, która (z pewnymi wyjątkami) obowiązuje od dnia 15 września 2012 r., wprowadziła dosyć dużo zmian. Znaczna ich część dotyczy kwestii pomocy udzielanej w formie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie za okres wrzesień - grudzień 2012 r.
Najważniejszą zmianą zawartą w nowelizacji jest przywrócenie przepisu stanowiącego, że podstawą miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia jest kwota minimalnego wynagrodzenia z roku poprzedniego (art. 3 ustawyo zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej... -Dz.U.z2012r.poz.986).
Pod pojęciem najniższego wynagrodzenia należy w tym przypadku rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
Przepis ten obowiązuje od 15 września br. i oznacza, że dzięki tej zmianie przedsiębiorcy pobierający z PFRON dofinansowanie za miesiąc wrzesień, październik, listopad i grudzień br. jako podstawę biorą pod uwagę kwotę minimalnego wynagrodzenia z grudnia roku poprzedniego, czyli kwotę 1.386 zł.
Dla pracodawców wysyłających co miesiąc wnioski o dofinansowanie (dotyczy zarówno pracodawców z otwartego rynku pracy, jak i ZPChr) oznacza to, że począwszy od wniosków za wrzesień 2012 r., w poz. 50 informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P), zobowiązani są wykazywać minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu poprzedniego roku tj. 1.386zł.Kwotataobowiązujedla wniosków składanych za okresy do końca2012r. Podanie www. pozycji kwoty innej niż 1.386 zł spowoduje skierowanie wniosku do korekty. Dla pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej maksymalne kwoty dofinansowania w tym okresie wynoszą: 1) 180% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 2) 115% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 3) 45% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Powyższe kwoty dofinansowania zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (zgodnie z art. 26a ust. Ib ustawy o rehabilitacji...).
Dla pracodawców z otwartego rynku pracy kwoty dofinansowania wynoszą: - 70% kwot przysługujących zakładom pracy chronionej, - 90% kwot przysługujących ZPChr, w przypadku gdy dotyczyć ono będzie osób niepełnosprawnych, u których orzeczono schorzenie specjalne.
Dofinansowanie w 2013 r.
Począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. nastąpi kolejne obniżenie maksymalnych kwot dofinansowań do wynagrodzeń. Zmianie ulegnie poziom wsparcia w odniesieniu do pracowników niepełnosprawnych z lekkim i umiarkowanym stopniem. Na podstawie art. 1 ust. 10 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. nr 226, poz. 1475 ze zm.), kwota dofinansowania ma wynosić: 1) 180% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 2) 100% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 3) 40% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Tak jak dotychczas ww. kwoty dofinansowania ulegać będą zwiększeniu o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. Ponadto kwotą minimalnego wynagrodzenia braną pod uwagę przy wyliczeniu podstawy dofinansowania będzie kwota z grudnia 2012 r., tj. 1.500 zł.
Ponadto, w myśl przepisów, począwszy od 2013 r. winno nastąpić zrównanie dla wszystkich podmiotów poziomu pomocy i w związku z tym powyższe kwoty miałyby zastosowanie zarówno dla zakładów pracy chronionej, jak i dla pracodawców z otwartego rynku pracy.
Zrównanie pomocy odłożone w czasie
Jednakże warto wspomnieć, że zgodnie z przygotowanym projektem ustawy z dnia 18 września 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (tzw. ustawa około-budżetowa) dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2013 r. przysługujące pracodawcom z chronionego i otwartego rynku pracy nadal ma być zróżnicowane. Tym samym zrównanie poziomu dofinansowania zostanie odłożone w czasie.
Zatem zgodnie z projektowanymi regulacjami pracodawcy z tzw. otwartego rynku pracy w 2013 r. nadal mieliby otrzymywać 70% kwot dofinansowania (lub 90% dofinansowania w przypadku, gdy pracownik ma orzeczenie wskazujące na jedno ze schorzeń specjalnych), które przysługuje zakładom pracy chronionej.
Mateusz Brząkowski
Doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Źródło: Gazeta  Podatkowa

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan