facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Jakie są zasady ustalania miesięcznych kosztów płacy w celu uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika. W Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Dodano: 2012-11-08 09:44:37

  

Pracodawca z otwartego rynku pracy chce ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników ze środków PFRON.
Czy do kosztów płacy można wliczać dodatkowe składniki pensji zatrudnionych (inne niż wynagrodzenia zasadnicze) oraz takie świadczenia jak: zasiłek chorobowy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop czy ryczałt pieniężny za używanie do celów pozasłużbowych samochodu stanowiącego własność pracownika.

Można uwzględniać dodatkowe składniki pensji. Należy jednak pominąć zasiłek, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i ryczałt za używanie samochodu do celów pozasłużbowych.

Zgodnie z art. 26a ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa o rehabilitacji) kwota miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie może przekroczyć kwoty 90 proc. faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą - 75 proc. tych kosztów.
Artykuł 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji zawiera definicję kosztów płacy. Zgodnie z jego treścią przez to pojęcie należy rozumieć wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia, a także obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zgodnie z wyjaśnieniami Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 25 września 2012 r. (BON-I-52311-322-3-PM/12) wynagrodzenie wchodzące w skład wskazanych wyżej kosztów płacy obejmuje wszystkie rodzaje wynagrodzenia brutto (np. za czas urlopu wypoczynkowego, za czas przestoju, za okres choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy), dodatki oraz nagrody. Elementy wynagrodzenia określa umowa o pracę, zbiorowy układ pracy lub regulamin wynagradzania. Do wynagrodzenia nie wlicza się natomiast środków o charakterze poza wynagrodzeniowym, takich jak zasiłki. Zdaniem BON - z uwagi na poza wynagrodzeniowy charakter oraz to, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub odprawa emerytalno-rentowa są wypłacane po ustaniu zatrudnienia - do wynagrodzenia uwzględnianego przy ustalaniu kosztów płacy nie wlicza się także tych świadczeń. BON stoi również na stanowisku, że za wynagrodzenie nie można uznać ryczałtu pieniężnego za używanie do celów pozasłużbowych samochodu stanowiącego własność pracownika. Z tego względu pracodawca powinien pominąć te świadczenia przy ustalaniu kosztów płacy, pomimo ich uiszczenia na rzecz pracownika.

Podstawa prawna

Art. 2 pkt 4a, art. 26a ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn.zm.).


Mateusz Brząkowski doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: Gazeta Prawna

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan