facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

POPON: Odpowiedź z ZUS w sprawie wliczania do podstawy wymiaru składek ZUS pomocy z ZFRON przez pracodawców, którzy utracili status ZPChr

Dodano: 2012-11-05 09:02:48

  

Odpowiedź z ZUS w sprawie wliczania do podstawy wymiaru składek pomocy z ZFRON przez pracodawców, którzy utracili status ZPChr.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała odpowiedź z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na pismo POPON z 25 lipca 2012 r. w sprawie uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników świadczeń na rehabilitacje zawodową, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w zakładach, które utraciły status zakładu pracy chronionej, po uzyskaniu stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Natomiast zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1106) podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in:

23) środki otrzymywane w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych, na podstawie odrębnych przepisów, z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych albo zakładowego funduszu aktywności, z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych ze środków tych funduszy.

W odpowiedzi ZUS wskazano, iż w przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej § 2 ust. 1 pkt 23 ww. rozporządzenia nie ma zastosowania.
Zdaniem POPON pracodawcy, którzy utracili status ZPChr ale jednocześnie spełniają warunek wskazany w art. 33 ust. 7b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721), czyli zatrudniają co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na etaty i osiągają wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 25%, również nie wliczają do podstawy wymiaru składek środków na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych, z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wynika to z art. 33a ustawy o rehabilitacji, który stanowi, iż pracodawcy po utracie statusu spełniający warunki z art. 33 ust. 7b stosują przepisy art. 33 ustawy o rehabilitacji. Oznacza to, że pracodawcy ci powinni wydatkować środki ZFRON zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji oraz z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2007 r., Nr 245, poz. 1810).
Jako organizacja reprezentująca także pracodawców, którzy utracili status zakładu pracy chronionej i funkcjonują na tzw. otwartym rynku pracy, korzystając jednocześnie z możliwości wydatkowania ZFRON, stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uważamy za błędne i niesprawiedliwe. Trudno zrozumieć, dlaczego pracodawcy będący byłymi zakładami pracy chronionej, którzy wydatkują środki zakładowego funduszu rehabilitacji dokładnie na takich samych zasadach jak na rynku chronionym, mają ponosić negatywne konsekwencje i uwzględniać w wyliczaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne także pomoc finansową udzielaną z ZFRON niepełnosprawnym pracownikom. Takie stanowisko jest dla tych kilku tysięcy pracodawców niezwykle krzywdzące.

Cytowana interpretacja ZUS nie zawiera niestety wyjaśnienia na kilka bardzo ważnych dla pracodawców kwestii m.in. jak „technicznie” miałoby wyglądać wliczanie do podstawy wymiaru składki środków wypłaconych pracownikom niepełnosprawnym z pomocy indywidualnej oraz z IPR. Czy kwoty należnych składek miałyby być jednocześnie finansowane z konta obrotowego pracodawcy oraz z konta ZFRON?
W związku z powyższą odpowiedzią informujemy, że POPON czeka jeszcze na interpretacje z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w tej samej sprawie oraz na szczegółowe instrukcje, jak pracodawcy, którzy utracili status ZPChr, powinni w tej sytuacji postępować, biorąc m.in. pod uwagę wcześniejsze okresy niewliczania do podstawy wymiaru składek pomocy udzielanej pracownikom niepełnosprawnych z ZFRON.

Pełna treść odpowiedzi na stronie www.ekspertpopon.pl.

W związku z tym, że wskazane zagadnienie jest bardzo istotne dla wielu pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, będziemy na bieżąco informować o otrzymywanych stanowiskach oraz interweniować w sprawie zmiany przepisów prawa w tym zakresie.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan