facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Czy karę za nieterminowe wpłaty zapłacić w ratach w Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Dodano: 2012-08-23 09:09:29

  

Prowadzimy zakład pracy chronionej. W związku z tym, źe przez kilka miesięcy nieterminowo odprowadzaliśmy zaliczki na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. PFRON wydał decyzję o zapłacie z tego tytułu 30 proc. kary.
Nie jesteśmy w stanie zapłacić na konto funduszu jednorazowo tej kwoty. Czy istnieje możliwość umorzenia albo rozłożenia tej płatności na raty.

W myśl art. 49 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do wpłat pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu m.in. kar w związku z nieterminowym przekazaniem środków na zakładowy fundusz rehabilitacji (ZFRON), stosuje się odpowiednio (z określonymi zastrzeżeniami) przepisy Ordynacji podatkowej. Jednak uprawnienia organów podatkowych określone w tej ustawie przysługują prezesowi zarządu PFRON. Zaległości z tytułu wpłat mogą być umarzane w całości lub w części decyzją prezesa zarządu funduszu wyłącznie w przypadku ich całkowitej nieściągalności. Natomiast całkowita nieściągalność zachodzi m.in., gdy: nastąpiło trwałe zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należności małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie, nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym, jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

Jeżeli pracodawca nie spełnia przesłanek wskazanych w art. 49 ust. 5b ustawy o rehabilitacji, dotyczących całkowitej nieściągalności, może złożyć wniosek do prezesa zarządu PFRON o odroczenie terminu płatności danej należności lub rozłożenie jej na raty. Prezes zarządu PFRON podejmuje decyzję w tych sprawach w przypadku uzasadnionym ważnym interesem wnioskodawcy lub interesem publicznym, uwzględniając możliwości płatnicze pracodawcy oraz stan finansów funduszu.


Podstawa prawna

Art. 49 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.).

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan