Efekt zachęty na tzw. starszych pracowników. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2015-06-30 07:33:59

  

Jednym z warunków uzyskania refundacji pensji niepełnosprawnego pracownika jest spełnienie tzw. efektu zachęty. Z najnowszej interpretacji Komisji Europejskiej wynika, iż przedsiębiorcy mogą uzyskać efekt zachęty, a co za tym idzie także dofinansowanie do pensji na tych niepełnosprawnych, którzy uzyskali orzeczenie w trakcie zatrudnienia w tym przedsiębiorstwie. Ale Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ma w tej kwestii wątpliwości.

 


Warunki uzyskania dofinansowania

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, które stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 TFUE, jest udzielane od dnia 1 stycznia 2015 r. zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L187/1).

Zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych może być: - pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej, - pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) - pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników.

Dofinansowanie przysługuje na pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych zgodnie z przepisami prawa pracy (Kodeks pracy) oraz na niepełnosprawnych wykonawców pracy nakładczej, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy o rehabilitacji. Dofinansowanie nie przysługuje więc na osoby, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (o dzieło, zlecenia).

Definicja efektu zachęty

Efekt zachęty należy wykazać na każdego pracownika zatrudnio-negojako osoba niepełnosprawna od 1 stycznia 2009 r. na podstawie art. 26b ust. 4-6 ustawy o rehabilitacji. Należy pamiętać, że warunkiem zatrudnienia pracownika jako osoby niepełnosprawnej jest przedstawienie pracodawcy ważnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność najpóźniej w dniu zatrudnienia. Warunek wykazania efektu zachęty dotyczy wyłącznie pracodawców wykonujących działalność gospodarczą.

W przypadku ponownego zatrudnienia osób niepełnosprawnych należy wykazać efekt zachęty w miesiącu ponownego zatrudnienia. Z kolei w razie utraty statusu pracownika jako osoby niepełnosprawnej (upłynięcia ważności orzeczenia) efekt zachęty zostaje zachowany wyłącznie w przypadku przedstawienia kolejnego orzeczenia - bez względu na datę jego wydania - z którego będzie wynikało, że niepełnosprawność istniała w okresie między tymi orzeczeniami, a pracownik pozostawał w zatrudnieniu.

Istnienie efektu zachęty wykazuje się: - metodą ilościową lub - metodą jakościową.

Metoda ilościowa polega na wykazaniu wzrostu netto stanu zatrudnienia ogółem w miesiącu podjęcia zatrudnienia przez pracownika, na którego pracodawca zamierza pobierać dofinansowanie, w stosunku do przeciętnego zatrudnienia ogółem w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc podjęcia zatrudnienia przez tego pracownika.

Z kolei metoda jakościowa polega na wykazaniu, że pracownik podjął pracę na wakacie zwolnionym w warunkach określonych w art. 26b ust. 4 pkt 1-6 i ust. 5 ustawy o rehabilitacji.

Efekt zachęty we wniosku o dofinansowanie (Wn-D) wykazywany jest poprzez wypełnienie poz. 39 i 41 (stany zatrudnienia), natomiast w formularzu dotyczącym indywidualnego pracownika (INF-D-P) poz. 48.

Nowe wytyczne Komisji Europejskiej

W swoich stanowiskach Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych do tej pory wskazywało (por. stanowisko z dnia 2 lipca 2010 r., znak: BON-I-52311-240-2-LK/2010), iż na pracownika, który w trakcie "zatrudnienia - bez względu na datę zatrudnienia - przedstawił pracodawcy orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność po 1 stycznia 2009 r. nie da się wykazać efektu zachęty. W związku z tym dofinansowanie do wynagrodzenia takiego pracownika nie należy się. Dofinansowanie miało dotyczyć tylko tych pracowników, którzy zostali zatrudnieni w przedsiębiorstwie jako nowi niepełnosprawni, czyli tacy, którzy w momencie zatrudnienia legitymowali się już orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jednakże w pismach z dnia 5 lutego 2015 r. (znak: DDO-52--255 (2)/14/KP) oraz z dnia 24 kwietnia 2015 r. (znak: DDO--52-170 (2)/15/RR) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na pytanie w sprawie możliwości wykazania tzw. efektu zachęty na starych pracowników wskazał wiążące stanowisko Komisji Europejskiej, iż efekt zachęty jest spełniony również w przypadku osób, które stały się niepełnosprawne dopiero w trakcie trwania zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie (tzw. starych pracowników niepełnosprawnych).

Stanowisko Komisji Europejskiej jest odmienne od dotychczasowego stanowiska organów (w tym BON), które wskazywały niemożność wyliczenia efektu zachęty na pracowników, którzy zostali w przedsiębiorstwie zatrudnieni jako pełnosprawni, i przedstawili orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w trakcie tego zatrudnienia.

Jednakże, zdaniem BON, uwzględnienie nowego stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego przyznawania pomocy w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń, którzy w trakcie zatrudnienia stali się niepełnosprawni, nie jest możliwe bez zmiany przepisów ustawy o rehabilitacji (pisma z dnia 8 maja 2015 r., znak: BON-I-52312.107.2015.WK oraz z dnia 2 czerwca 2015 r., znak: BON-I-52312.145.2015.WK).

Na chwilę obecną pracodawcy muszą więc wstrzymać się z wnioskami o dofinansowanie na pracowników, którzy uzyskali status niepełnosprawnych w trakcie zatrudnienia.

Autor: Mateusz Brząkowski radca prawny Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Źródło: Gazeta Podatkowa